اسلام

  اسلام، تسلیم شدن، این مفهوم از مادّه «س ل م» ۸۵  بار آمده است. چکیده: دین نزد خدا اسلام است. خدا اسلام را برای شما پسندید. هر کس اسلام آورد، هدایت شده است. هر کس دینی غیر از اسلام برگزیند، هرگز از او پذیرفته نمی‌شود و در آخرت از ادامه مطلب