اسحاق

  اسحاق، یکی از پیامبران، این واژه ۱۷ بار آمده است. چکیده: اسحاق صاحب‌قدرت و بصیرت بود. او از هدایت‌شدگان، برگزیدگان، شایستگان و از کسانی بود که خدا آنها را بر جهانیان برتری داده است و از کسانی بود که خدا ذکر خیر بلندی برای آنها قرار داد. خدا به ادامه مطلب