استقامت

استقامت، پایداری، این مفهوم از ریشۀ ثَبَتَ ۱۷ بار، قَوَمَ ۸ بار و واژۀ لاتَهِنَ ۲ بار و ماوَهَن ۱ بار آمده است. چکیده: پایداری کنید. خداوند کسانی را که در راه حق پایداری می‌کنند یاری می‌کند و  پاداش می­دهد.  چه بسیار پیامبران و مردان الهیِ همراه آنان، که در ادامه مطلب