استقامت

  استقامت، پایداری، این مفهوم با مادّه « ق و م» ۸ بار آمده است. چکیده: خدا به پیامبران و همراهان آنها فرمان می‌دهد تا پایداری ورزند. کسانی که خدا را پروردگار خود دانستند و بر این باور خود پایداری کردند، خدا در بهشت هر چه بخواهند به آنها می‌دهد. ادامه مطلب