استغاثه

  استغاثه، فریادخواهی، این مفهوم از مادّه «غ و ث» ۵ بار آمده است. چکیده: پدر و مادر آن که منکر رستاخیز بود، از خدا فریادخواهی کردند. مومنان در جنگ بدر از پروردگار فریادخواهی کردند و خدا آنان را اجابت کرد. هر گاه جهنّمیان فریادخواهی کنند، با آبی چون مس ادامه مطلب