اسارت

  اسارت، دربند کشیدن، این مفهوم از مادّه «ا س ر» ۵ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: در هنگام جنگ با کافران، بجنگید تا آنها را از پا در آورید آن‌گاه از آنها اسیر بگیرید. اسیران را یا با منّت یا با گرفتن فدیه ادامه مطلب