ازدواج

ازدواج، پیمان زناشویی، این مفهوم از ریشۀ نَکَحَ ۲۳ بار و با واژۀ زَوَّجَ ۱ بار، اِستَمتَعتُم ۱ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد آمده است. چکیده: ازدواج پیمانی است بین زن و مرد که حدود و قوانینی دارد. ازدواج پیمان محکمی است که زنان از شما گرفته‌اند ادامه مطلب