ارتداد

  ارتداد، بازگشت از دین، این مفهوم با عبارت یرتَّدَ عَن دینِه و کفَرَ بَعدَ ایمانِ و نظایر آنها و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: کسانی که از دین برمی‌گردند و کافر می‌شوند و بر کفر خود اصرار می‌ورزند، توبه آنها پذیرفته نمی‌شود. خدا آنها را ادامه مطلب