اراده خدا

  اراده خدا، خواستن خدا، این مفهوم از مادّه «ر و د» ۴۹ بار آمده است. چکیده: پروردگار هر چه اراده کند، انجام می‌دهد. او هر گاه چیزی را اراده کند، تنها می‌گوید باش، پس می‌شود. او هر که را اراده کند، هدایت می‌کند و هر که را اراده کند، ادامه مطلب