اذان

  اذان، ندای نماز، این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: هنگامی که برای نماز جمعه ندا داده شدید، به سوی نماز بشتابید. برخی از کافران و اهل کتاب، ندا دادن برای نماز را مسخره می‌کردند. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چون برای نماز جمعه ادامه مطلب