ادریس

  ادریس، از پیامبران، این مفهوم با واژه «ادریس» ۲ بار آمده است. چکیده: ادریس راستگویى پیامبر بود. از پیامبرانی بود که خدا به آنان نعمت داده، هدایت کرده، برگزیده و در رحمت خود داخل کرده است. او از شکیبایان و  شایستگان بود. او را به مقامی بلند ارتقا داد. ادامه مطلب