اخلاص

  اخلاص، خالص کردن کار برای خدا، این مفهوم از مادّه «خ ل ص» ۲۴ بار و با واژه «یمَحِّصَ» ۲ بار  آمده است. چکیده: دینِ خالص از آن خداست. خدا را در حالی‌که دین را برای او خالص گردانیده‌اید، بخوانید و عبادت کنید. برخی از مردم هنگام گرفتاری خدا ادامه مطلب