احمد

  احمد، نام پیامبر، این مفهوم با واژه احمد ۱ بار آمده است.‌  چکیده: عیسی به آمدنِ فرستاده بعد از خود که نام او احمد است، بشارت داد. [به یاد آورید] هنگامی را که عیسى پسر مریم گفت: اى فرزندان اسرائیل، من فرستاده خدا به سوى شما هستم. تورات را ادامه مطلب