اتحاد

  اتّحاد، هم‌بستگی، این مفهوم با  آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید. خدا، پیامبران و کتاب را فرستاد و از طریق آنان سفارش کرد که در دین، تفرقه نکنید. در برابر دشمن متّحد شوید. [ای کسانی که ایمان ادامه مطلب