ابولهب

  ابولهب، عموی پیامبر، این نام با واژه ابی‌لهب ۱ بار آمده است. چکیده: خدا ابولهب را نفرین کرده است. او را در آتشی پرزبانه می‌سوزاند. همسرش هیزم‌کش است و در گردنش طنابی است. بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد. دارایى او و آن‌چه اندوخت، به ادامه مطلب