ابن سبیل

  ابن سبیل، در راه ‌مانده، این مفهوم با واژه ابن سبیل ۸ بار آمده است. چکیده: دادن مال به در راه‌ مانده، از نیکی است. حقّ در راه‌مانده را بدهید. انفاق، صدقه، خمس و فیء به در راه‌مانده تعلّق می‌گیرد. نیکی آن نیست که روی خود را به سوی ادامه مطلب