ابراهیم

  ابراهیم، یکی از فرستادگان، این واژه ۶۹ بار آمده است. چکیده: ابراهیم از پیروان نوح بود. او بازگشت‌کننده به سوی خدا، دلسوز، توانمند و صاحب بصیرت، از برگزیدگان نیکان، پیامبری صدّیق و سپاسگزار نعمت‌ها بود. ابراهیم نه یهودی و نه مسیحی بود بلکه حق‌گرایی فرمانبردار بود و از مشرکان ادامه مطلب