أبقى

  أبقى، پایدارتر، از اسماء ‌و صفات، این مفهوم با واژه أَبْقَى ۱ بار آمده است. چکیده: خدا پایدارتر است. [ساحران به فرعون گفتند:] ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا گناهان ما و آن سحرى که ما را به آن وادار کردی، بر ما ببخشاید. خدا بهتر و پایدارتر است ادامه مطلب