آیات

  آیات، نشانه‌ها، این مفهوم از مادّه «ا ی ی» ۳۸۲ بار آمده است. چکیده: خدا آیات خود را نشان می‌دهد و آیات خود را به ‌روشنی بیان می‌کند و تفصیل می‌نماید. از آیات او آفرینش آسمان و زمین و پی‌درپی‌آمدن شب و روز و مسخر کردن خورشید، ماه و ادامه مطلب