آمرزش

  آمرزش، درگذشتن از خطا و گناه، این مفهوم از مادّه «غ ف ر» ۱۷۳ بار آمده است. چکیده: خدا اهل آمرزش و صاحب آمرزش است. او آمرزنده دوستدار، آمرزنده حق‌شناس، آمرزنده خطابخش، شکست‌ناپذیرِ آمرزنده، بردبار ِآمرزنده، مهربانِ آمرزنده و بهترین آمرزندگان است. فقط خدا است که گناهان را می‌آمرزد. ادامه مطلب