آفرینش

  آفرینش، خلقت، این مفهوم از مادّه «خ ل ق» ۲۵۴ بار، «ف ط ر» ۱۴ بار، «ن ش أ» ۲۵ بار، «ب د أ» ۱۲ بار و «ذ ر أ» ۵ بار و با واژه «بَدیع» ۲ بار و «بارئ» ۳ بار  آمده است. چکیده: خدا خالقِ آفریننده و ادامه مطلب