آفاق

  آفاق، عالَم مقابل درون، این واژه ۱ بار آمده است. چکیده: خدا نشانه‌های خود را در بیرون و درون انسان به او نشان داده است تا بر آنان روشن شود که او حق است. به‌زودی نشانه‌های خود را در آفاق و انفس به آنها بنمایانیم تا بر آنان روشن ادامه مطلب