آرزو

  آرزو، خواسته قلبی برای وقوع امری، این مفهوم از مادّه «م ن ی»َ ۱۷ بار و با واژه وَدَّ ۱۵ بار، لیت ۲ بار و اَمَلَ ۲ بار آمده‌ است. چکیده: باقیات صالحات نزد پروردگار، بهترین پاداش و بهترین آرزو است.  شیطان گفت: مردم را گمراه می‌کنم و دچار ادامه مطلب