آرامش

  آرامش، آسودگی، این مفهوم از مادّه «س ک ن» ۱۶ بار و با واژه «سُباتا» ۲ بار و با عبارات «لاخوفٌ علیهم و لاهُم یحزَنُون» و امثال آن ۱۷ بار و «اَمَنه نُعاساً» ۲ بار آمده است. چکیده: خدا شب، خواب، همسر و خانه را مایه آرامش قرار داد. ادامه مطلب