آخرت

  آخرت، جهان دیگر، این مفهوم با واژه «آخره» ۱۱۳ بار و «یَومُ الآخِر» ۲۶ بار آمده است. چکیده: خدا آخرت را پدید می‌آورد. دنیا و آخرت از آنِ خداست. پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. زندگی حقیقی، سرای آخرت است. در آخرت هم عذابی سخت و هم آمرزش و ادامه مطلب