آبرو

  آبرو، شرافت و منزلت، این مفهوم با واژ‌ه «وَجیه» ۲ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: موسی نزد خدا و عیسی در دنیا و آخرت آبرومند هستند. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، مانند کسانی نباشید که موسی را آزار دادند و خدا او را ادامه مطلب