قائم بالقسط

  قائم بالقسط، برپاکننده قسط، از صفات خدا، این مفهوم با عبارت«قائم بالقسط» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا همواره برپا کننده قسط است. خدا که همواره برپاکننده قسط است، گواهى مى‏دهد که جز او هیچ معبودى نیست و فرشتگان و صاحبان علم [نیز گواهى مى‏ دهند که] جز او ادامه مطلب

قائمٌ علی کل نفس

  قائمٌ علی کل نفس، ایستاده و مراقب بر هر کسی، از صفات خدا، این مفهوم با عبارت «قائم علی کل نفس» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا بر هر کسی مراقب است. آیا  کسى که بر هر شخصى به آن‌چه کرده است احاطه دارد، [مانند کسى است که چنین ادامه مطلب

قابل‌التّوب

  قابل‌التّوب، قبول‌کننده توبه، از صفات خدا، این مفهوم با عبارت «قابل‌التّوب» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا قبول‌کننده توبه است. فرو فرستادن این کتاب، از جانب خداى شکست‌ناپذیر دانا است. بخشنده گناه، قبول‌کننده توبه، سخت‏کیفر و صاحب انعام و احسان است. هیچ معبودی جز او نیست. بازگشت به سوى ادامه مطلب

قادر

  قادر، توانا، این مفهوم از مادّه «ق د ر» ۲۲ بار آمده است. چکیده: خدا نیکو قادران است. او قادر است مردگان را زنده کند. خدا به بازگرداندن انسان، قادر است. قادر است بهتر از آنان را جایگزین آنان کند. خدا قادر است برای شما عذاب بفرستد. آیا انسان ادامه مطلب

قادر

  قادر، توانا، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «قادر» ۱۲ بار آمده است. چکیده: خدا نیکو قادران است. او قادر است مردگان را زنده کند. خدا به بازگرداندن انسان قادر است و قادر است بهتر از آنان را جایگزین کند. خدا قادر است برای شما عذاب بفرستد. آیا ادامه مطلب

قارون

  قارون، از سران تکذیب‌کننده موسی، این مفهوم با واژه «قارون» ۴ بار آمده است. چکیده: قارون از قوم موسی بود که گنج‌های فراوانی به او داده شده بود. موسی با آیاتی روشن به سوی او و فرعونیان فرستاده شد. اما او از تکذیب‌کنندگان بود و در زمین فخرفروشی می‌کرد. ادامه مطلب