غار

  غار، حفره‌ای در کوه، این مفهوم از مادّه «غ و ر» ۲ بار و با واژه «کهف» ۶ بار و «اکنان» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا از کوه‌ها برای شما نهانگاه‌هایی قرار داد. خدا از آن‌چه آفریده است برای شما سایه‌بان فراهم آورده است و از کوه‌ها برای ادامه مطلب

 

برچسب‌ها:

 

غافر

  غافر، آمرزنده، از صفات الهی، این مفهوم از مادّه «غ ف ر» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا غافر است. فرو فرستادن این کتاب، از سوی خدای شکست‌ناپذیر دانا است. آمرزنده گناه و توبه‌پذیرِ سخت‌کیفرِ صاحب بخشش مستمر. هیچ معبودی جز او نیست. بازگشت به سوی او است (غافر/۲-۳). ادامه مطلب

غالب

  غالب، چیره، از صفات الهی، این مفهوم از مادّه «غ ل ب» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا بر کار خود غالب است ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. آن کس از مصر که یوسف را خریده بود، به زن خود گفت: جایگاه او را گرامی دار، امید که به ما ادامه مطلب

غبار

   غبار، گَرد، این مفهوم با واژه «غبره» ۱ بار و «هباء» ۲ بار و واژه «ق ت ر» ۲ بار و آیه‌ای که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: هنگام قیامت، کوه‌ها همانند غباری پراکنده می‌شوند. چهره‌های کسانی که نیکی کرده‌اند را غبار و ذلّت نمی‌پوشاند. در آن ادامه مطلب

غرق

  غرق، خفه شدن در آب، این مفهوم از مادّه «غ ر ق» ۲۲ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: آیا مردم ایمن شده‌اند که خدا آنان را به سبب کفر و ناسپاسی‌شان غرق کند؟ اگر خدا بخواهد آنان را غرق می‌کند که نه فریادرسی ادامه مطلب

 

برچسب‌ها:

 

غروب

   غروب، فرو شدن آفتاب، این مفهوم از مادّه «غ ر ب» ۵ بار آمده است. چکیده: قبل از غروب خورشید، پروردگارت را با ستایش، تسبیح گوی. بر آن‌چه می‌گویند، صبر کن و پیش از طلوع خورشید و قبل از غروب آن، پروردگارت را با ستایش، تسبیح گوی (ق/۳۹). بر ادامه مطلب