عالم

  عالم، دانا، از اسماء و صفات، این مفهوم با واژه «عالم» ۲ بار آمده است. چکیده: ما به هر چيزى عالم هستیم. درحقيقت پيش از آن به ابراهيم رشدش را داديم. ما به او عالم بوديم (انبیاء/۵۱). برای سليمان تندباد را [رام كرديم] كه به فرمان او به سوی ادامه مطلب