دنیا

دنیا، عالمِ مقابلِ آخرت، این مفهوم با واژة دنیا ۱۱۵ بار، اولی ۵ بار، عاجله ۳ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: دنیا از آن ِخدا است. ستایش در دنیا نیز از آنِ او است زندگی دنیا جز بازیچه، بیهودگی، آرایش، فخرفروشی، فزون جویی در ادامه مطلب

دوست

دوست، رفیق، این مفهوم از مادّۀ «و ل ی» ۲۹ بار، «ودد» ۷ بار، «خ ل ل» ۵ بار، «و ل ج» ۱ بار و واژة حمیم ۶ بار، صَدیق ۲ بار، اَخدان ۲ بار، رَفیقا ۱ بار ، بِطانَه ۱ بار و اَحِبّاوُه ۱ بار آمده است. چکیده: خدا ادامه مطلب

 

 

دهان

دهان،عضوی از بدن،این مفهوم از مادّۀ «ف و ه» ۱۳ بار آمده است. چکیده: ستمکاران می‌خواهند نور خدا را با دهان‌های خود خاموش کنند ولی خدا کامل‌کنندة نور خود است. کسانی که در کفر شتاب می‌کنند، با دهان خود می‌گویند: ایمان آوردیم ولی دل‌های آنها ایمان نیاورده است. کینه از ادامه مطلب