دنیا

دنیا، عالمِ مقابلِ آخرت، این مفهوم با واژة دنيا ۱۱۵ بار، اولي ۵ بار، عاجله ۳ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: دنيا از آن ِخدا است. ستايش در دنيا نيز از آنِ او است زندگي دنيا جز بازيچه، بيهودگي، آرايش، فخرفروشي، فزون جويي در ادامه مطلب

دوست

دوست، رفيق، این مفهوم از مادّۀ «و ل ی» ۲۹ بار، «ودد» ۷ بار، «خ ل ل» ۵ بار، «و ل ج» ۱ بار و واژة حمیم ۶ بار، صَدیق ۲ بار، اَخدان ۲ بار، رَفیقا ۱ بار ، بِطانَه ۱ بار و اَحِبّاوُه ۱ بار آمده است. چکیده: خدا ادامه مطلب

 

 

دهان

دهان،عضوي از بدن،این مفهوم از مادّۀ «ف و ه» ۱۳ بار آمده است. چکیده: ستمكاران مي‌خواهند نور خدا را با دهان‌هاي خود خاموش كنند ولي خدا كامل‌كنندة نور خود است. كساني كه در كفر شتاب مي‌كنند، با دهان خود مي‌گويند: ايمان آورديم ولي دل‌هاي آنها ايمان نياورده است. كينه از ادامه مطلب