دل

دل، قلب، این مفهوم از مادّة «ق ل ب» ۱۳۲ بار، «ص د ر» ۴۴ بار و «ف أ د» ۱۶ بار آمده است. چکیده:خدا برای انسان‌ دل‌ قرار داد تا سپاس گزارد. گوش، دیده و دل‌ همه مورد سوال قرار خواهند گرفت و مسئول هستند. خدا به آن‌چه در ادامه مطلب