دروغ

دروغ، آن‌چه حقیقت ندارد، این مفهوم از ریشۀ «ک ذ ب» ۵۴ بار و «ا ف ک» ۱۱ بار و «ف ر ی» ۳۴ بار آمده است. چکیده:وای بر هر دروغ‌پرداز گناه‌پیشه. خدا دروغ‌پیشة ناسپاس را هدایت نمی‌کند. خدا مردم را می‌آزماید تا دروغگویان و راستگویان از یکدیگر متمایز شوند. ادامه مطلب

 

 

دروغ بستن بر خدا

دروغ بستن بر خدا،چیزی را به ناحق به خدا نسبت دادن، این مفهوم با عبارت اِفتراءً عَلَی الله و نظایر آن ۲۳ بار و کذَبَ عَلی الله و نظایر آن ۳ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده:دروغ بستن بر خدا حرام و وسوسه شیطان است. ادامه مطلب

 

 

در

در، راه ورود، اینمفهوم از مادّة «ب وب» ۲۷ بار آمده است. چکیده: هنگام ورود به خانه‌ها از درِ آنها وارد شوید. در روز قیامت، آسمان گشوده گردد و به صورت درهایی شود. در آن روز درهای بهشت به روی متّقین گشوده شود. جهنّم هفت در دارد و برای هر ادامه مطلب

 

 

دریا و خشکی

دریا و خشکی، آب زیادی که محوطۀ وسیعی را فراگرفته و مقابل آن خشکی، این مفهوم با واژۀ بَحر ۴۱ بار، برّ۱۱ بار، یَم ۸ بار، عَراء ۲ بار و مادّة «ی ب س» ۲ بار آمده است. چکیده: خدا همه چیز در دریا و خشکی را می‌داند و دریاها ادامه مطلب

دست

دست، یکی از اعضای بدن، این مفهوم از مادّۀ « ی د ی» ۳۷ بار، و با واژة یَمین ۵ بار، کَفّ ۲ بار و تَصدیه ۱ بار آمده است. چکیده: هنگام وضو صورت و دست‌های خود را بشویید. هنگام تیمّم آنها را مسح کنید. دستِ سارق و کسانی را ادامه مطلب

 

 

دست خدا

دست خدا، قدرت و اختیار خدا، این مفهوم از مادّۀ «ی د ی»۱۰ بار و با واژۀ یَمین ۱ بار آمده است. چکیده: فرمانروایی هر چیز، فضل و خیر به دست خداست. دستِ خدا بالای دست‌ها است. خدا آدم و چهار پایان را با دستان خود آفرید. منزّه است آن ادامه مطلب