تفویض

تفویض، واگذاری امری به کسی، این مفهوم با عبارت اُفَوِّضُ اَمری ۱ بار آمده است. چکیده: مومن آل فرعون امور خود را به خدا واگذار نموده است چون به اعتقاد او خدا به امور بندگان آگاه است و به همین جهت خدا او را حمایت نمود. آن کس از قوم ادامه مطلب

 

 

تقدیس

تقدیس، به پاکی ستودن، این مفهوم با واژۀ نُقَدِّسُ ۱ بار و آیات مرتبط ۲ بار، آمده است. چکیده: خدا مقدّس است. آنچه در آسمان و زمین است او را تسبیح و فرشتگان او را تقدیس می‌کنند. اوست خدایی که جز او معبودی نیست. همان فرمانروای قدّوس (حشر/۲۳). آن‌چه در ادامه مطلب

 

 

تقرب

تقرّب، نزدیکی به خدا، این مفهوم از مادّۀ «ق ر ب» ۱۳ بار آمده است. چکیده: به سوی خدا تقرّب جویید. پیشگامان همان مقرّبان هستند که در بهشت پاداشی عظیم برای آنچه  انجام دادند، دارند. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا پروا کنید و به سوی او وسیلۀ [تقرّب] ادامه مطلب