تعصب

تعصّب، پافشاری و دل‌بستگی بر امری نادرست، این مفهوم با واژه حَمیَّه ۲ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: تعصّب نسبت به دین، ن‍ژاد، قوم و قبیله، پدران، فرزندان، زبان و جنسیّت، بدون علم به برتری آنان نادرست است و عذاب به دنبال دارد. در ادامه مطلب

تعلیم و تعلم

تعلیم و تعلّم، یاد دادن و یاد گرفتن، این مفهوم از مادّۀ «ع ل م» ۴۳ بار و «د ر س» ۶ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خدا به انسان آنچه را نمی‌دانست، آموخت. او پیامبری را فرستاد تا به شما کتاب و ادامه مطلب

 

 

تغذیه

، خوردن، این مفهوم از مادة «ا ک ل» ۹۴ بار، «ط ع م» ۳۰ بار، «ش ر ب» ۳۸ بار، «س ق ی» ۲۲ بار و «ذ و ق» ۳ بار و واژة غَداء و اقوات هر کدام ۱ بار آمده است. چکیده: خدا خوراک‌دهنده است. او از آسمان، ادامه مطلب

تغییر

تغییر، دگرگونی، این مفهوم از مادّۀ «غ ی ر» ۶ بار، «ب د ل» ۲۷ بار، «ح و ل»  ۳ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: آفرینش، سنّت و کلمات خدا تغییر ناپذیر است. تا قومی حال خود را تغییر ندهند، خدا حال آنها ادامه مطلب

 

 

تفاخر

تفاخر، فخرفروشی، این مفهوم از مادّۀ «ف خ ر» ۵ بار و آیاتی‌که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: انسان تصوّر می‎کند آن‌چه دارد نتیجۀ کار اوست و با آن در مقابل دیگران تفاخر می‌کند. حال آن‌که چنین نیست و هر چه هست از آنِ خداست. خداوند تفاخرکنندگان را ادامه مطلب

 

 

تفاوت

تفاوت، گوناگونی، این مفهوم از مادّة «خ ل ف» ۹ بار و با واژة شَتّی ۲ بار و اَطوارا ۱ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خداوند موجودات را متفاوت آفریده است. انسانها را نیز با یکدیگر از نظر نژاد، زبان، جنس، امکانات، توان و ادامه مطلب

 

 

تفرقه

تفرقه، پراکند‌گی، این مفهوم از مادّة «ف ر ق» ۱۶ بار و واژة شتّی ۱ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: دین یک حقیقت است. همگان باید به این دین الهی چنگ زنند و از تفرقه در دین و پیامبران و بین خود خوداری ادامه مطلب