تشویق

تشویق، ترغیب، این مفهوم با واژۀ حَرَِّض ۲ بار و حَضَّ ۳ بار آمده است. چکیده: انسان‌ها موظف به تشویق یکدیگر برای رفع آسیب‌های اجتماعی همچون تسلط کفار و فقر هستند. مومنان را [به جنگ] با دشمن تشویق کن (انفال/۶۵). در راه خدا پیکار کن. تو، جز مسئول خود نیستی. ادامه مطلب

 

 

تضرع

تضرّع، احساس هیچی، این مفهوم از مادّۀ «ض ر ع» ۷ بار آمده است. چکیده: خداوند را با تضرّع و آهسته بخوانید. مردم هنگام سختی‌ها خدا را با تضرّع می‌خوانند ولی هنگامی که سختی‌ها برطرف می‌شود به پروردگار خود  شرک می‌ورزند. خدا مردم را به سختی‌ها گرفتارمی‌کند تا تضرّع کنند. ادامه مطلب

 

 

تعاون

تعاون، همکاری، این مفهوم از مادّۀ «ع و ن» ۴ بار و «ظ ه ر» ۶  بار آمده است. چکیده: خدابه همکاری در نیکوکاری و تقوا سفارش فرموده است و از همکاری در گناه و دشمنی منع کرده است. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، در نیکوکاری و تقوا با یکدیگر ادامه مطلب