ترور

ترور، اقدام به قصد کشتن، این مفهوم از ریشۀ قتل ۱ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: یکی از راه‌های مبارزۀ کافران و منافقان با پیامبران [صالح و پیامبر اسلام] کشتن و ترور آنها بود ولی در انجام آن موفّق نشدند. در شهر [قوم ادامه مطلب

 

 

تزکیه

تزکیه، خودسازی، این مفهوم  از مادّۀ «زک و» ۲۹ بار آمده است. چکیده: هر کس نفس خود را که فجور و تقوا به آن الهام شده تزکیه کند، حتماً رستگار می‌شود. یکی از وظایف پیامبران تزکیۀ مردم است. پاداش کسانی که خود را تزکیه کنند،  بهشت‌های پاینده است. سوگند به ادامه مطلب

تساوی و عدم تساوی

تساوی و عدم تساوی، برابری و نابرابری، این مفهوم از مادّۀ «س و ی» ۲۳ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: همۀ انسان‌ها چه مرد باشند و چه زن، مطابق با اعمالی که انجام می‌دهند، جزا می‌بینند و با هم برابرند. اعمال آنها، سبب عدم ادامه مطلب

 

 

تسبیح و تنزیه

تسبیح و تنزیه، خدا را به پاکی یاد کردن، این مفهوم از مادّۀ «س ب ح» ۸۷ بار، «ع ل و» ۱۳ بار و عبارت حاشَ لِله ۲ بار آمده است. چکیده: خدا پاک و منزّه از هر عیب و نقصی است و از آن چه وصف می‌کنند منزّه است. ادامه مطلب

 

 

تسخیر

تسخیر، رام کردن، این مفهوم از مادّۀ «س خ ر» ۲۶ بار و «ذ ل ل» ۳ بار و با آیه‌ای که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خدا زمین و هر چه در آسمان و زمین است را برای انسان‌ها مسخّر گردانید تا از آن بهره ببرند و ادامه مطلب

 

 

تسلط داشتن

تسلّط داشتن، چیرگی، این مفهوم از مادّة «س ل ط»۱۲ بار، «ق ه ر» ۹ بار و «ح و ذ» ۲ بار و با واژة مُصَیطر ۲ بار، سَخَّرَ، ظاهِرین و غالب هر کدام ۱ بار و آیه‌ای که این مفهوم را دارد،آمده است. چکیده: تنها خداست که بر بندگان ادامه مطلب

 

 

تسلیم

تسلیم، گردن نهادن در برابر خداوند، این مفهوم از مادّۀ «س ل م» ۴۰ بار آمده است. چکیده: هر که در آسمان‌ها و زمین است خواه ناخواه تسلیم خداوند است. خدا نعمت خود را بر انسان تمام کرد. شاید او تسلیم شود. از میان جن و انس گروهی تسلیم و ادامه مطلب