پیامبران اولوالعزم

پیامبران اولوالعزم، پیامبران دارای عزم استوار، این مفهوم با واژه اولوالعَزمِ مِِن الرُّسُل ۱ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است.

چکیده: پنج تن از پیامبران که بر فرمان و پیمان خدا پایداری داشتند و بر سختی‌ها صبر کردند. خدا به آنان شریعت عطا کرده است.

ای پیامبر، صبر کن. آن‌گونه که پیامبران اولوالعزم صبر کردند (احقاف/۳۵). [یاد کن] هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو، از نوح، ابراهیم، موسی، عیسی پسر مریم و ما از همۀ آنان پیمان محکمی گرفتیم (احزاب/۷). خدا آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود. آنچه را به تو وحی فرستادیم و به ابراهیم، موسی و عیسی سفارش کردیم؛ دین را به پا دارید و در آن تفرقه نیندازید (شوری/۱۳).

 ما پیش از این از آدم پیمان گرفته بودیم امّا او فراموش کرد و عزم استواری برای او نیافتیم (طه/۱۱۵).

اطلاعات بیشتر: پیامبران، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمّد