پلیدی

پلیدی، آلودگی، این مفهوم با واژۀ خَبیث ۱۶ بار، رِجس ۹ بار، رِجز ۲ بار و نَجِس ۱ بار و تَفَثَ ۱ بار آمده است.

چکیده: خدا برخی افراد، اعمال و بعضی چیزها را پلید دانسته است و از پلیدی‌ها نهی مي‌کند. او در قیامت پلید را از پاک جدا می‌سازد و افراد پلید را کیفر می‌دهد.

پلید و پاک یکسان نیستند. هر چند فراوانی پلید‌ها تو را به شگفت آورد … (مائده/۱۰۰). خداوند پلیدی را برای کسانی که نمی‌اندیشند، قرار می‌دهد (یونس/۱۰۰). خداوند هر که را بخواهد گمراه کند، دل او را سخت تنگ می‌گرداند چنان که گویی به زحمت در آسمان بالا می‌رود. این‌گونه خداوند پلیدی را برای کسانی که ایمان نمی‌آورند، قرار می دهد (انعام/۱۲۵). از آن زميني که ناپاک است جز چیز اندکی نمی‌روید (اعراف/۵۸). چون سوره‌ای نازل شود، کسانی که در دل‌هایشان بیماری است پلیدی بر پلیدی آنها افزوده می‌شود و در حال کفر مي‌ميرند (توبه/۱۲۴،۱۲۵). در حقیقت مشرکان پلید هستند پس از این سال نباید به مسجدالحرام نزدیک شوند (توبه/۲۸). خداوند به پیامبر می‌فرماید: جامه‌ات را پاکیزه دار و از پلیدی دوری کن (مدثّر/۴-۵). خداوند می‌خواهد پلیدی را از شما اهل‌بیت بزداید و شما را کاملاً پاکیزه بدارد (احزاب/۳۳). او بر آن نیست که مومنان را بر این حال که شما بر آن هستید [مومن و منافق با هم]، رها سازد تا آن‌که پلید را از پاک جدا کند (آل‌عمران/۱۷۹).

ای مومنان، به یاد آورید هنگامی را که خدا خواب سبک آرامش بخشی را که از جانب او بود، بر شما مسلّط کرد و از آسمان بارانی بر شما فروفرستاد تا شما را با آن پاک گرداند و پلیدی شیطان را از شما بزداید (انفال/۱۱). خدا برای کسانی که از پیامبر درس نخوانده … پیروی می‌کنند، چیزهای پاکیزه را حلال و چیزهای پلید را حرام می‌گرداند (اعراف/۱۵۷). ای مومنان، از پلیدی بت‌ها دوری کنید (حج/۳۰). زنان پلید برای مردان پلید، مردان پلید برای زنان پلید هستند. زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک هستند (نور/۲۶). از چیزهای پاکیزه‌ای که به دست آورده‌اید و از آن‌چه از زمین برای شما برآورده‌ایم، انفاق کنید و چیزهای پلید را که خودتان جز با چشم‌پوشی نمی‌پذیرید، انفاق نکنید (بقره/۲۶۷). اموال یتیمان را به آنها بدهید. اموال ناپاک خود را با اموال پاکِ آنان عوض نکنید و اموال آنان را با اموال خودتان نخورید زيرا این گناهی بزرگ است (نساء/۲). بگو: در آن‌چه به من وحی شده است بر خورنده‌ای که آن را می‌خورد هیچ حرامی نمی‌یابم مگر آن‌که مردار، خون ریخته، گوشت خوک یا قربانیی باشد که از روی نافرمانی، نام غیر خدا بر آن برده شده باشد زيرا این‌ها همه پلید هستند. کسی که بدون سرکشی و زیاده خواهی به خوردن آن ناچار شود بی‌گمان پروردگارت آمرزندۀ مهربان است (انعام/۱۴۵). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، شراب، قمار، بت‌ها و تیرهای قرعه پلید و از عمل شیطان هستند. پس، از آنها دوری کنید تا رستگار شوید (مائده/۹۰). [حاجيان بايد] بعد از آن (قرباني) پليدي را از خود بزدايند و به نذرهاي خود وفا كنند و بر گردِ آن خانة كهن، طواف به جاي آورند (حج/۲۹).

وقتی به سوی آنان که توانگر هستند و از پیامبر اجازة ترک جهاد می‌خواهند و راضی شده‌اند با خانه نشینان باشند، برگشتید، برای شما سوگند می‌خورند تا از آنها صرف‌نظر کنید پس از آنان روی برتابید چرا که آنان پلید هستند و به سزای آن‌چه به دست آورده‌اند، جایگاهشان دوزخ خواهد بود (توبه/۹۵).

خداوند لوط را از شهری که مردم آن کارهای پلید می‌کردند نجات داد. به راستی آنها مردمی بدکار و فاسق بودند (انبیاء/۷۴).

کسانی که کفر ورزیدند به سوی دوزخ گردآورده خواهند شد تا خداوند پلید را از پاک جدا کند. پلیدها را روی یکدیگر نهد، همه را متراکم کند و آنگاه در جهنّم قرار دهد. اینان همان زیانکاران هستند (انفال/۳۷).

پلیدی- تمثیل، مَثَل سخن پلید چون درختی پلید است که از روی زمین کنده شده باشد و پایدار نیست (ابراهیم/۲۶).

اطلاعات بیشتر: پاكي، طيبات