مجادله

 

مجادله، گفتگو به قصد غلبه، این مفهوم از مادّه «ج د ل» ۲۹ بار آمده است.

چکیده: انسان بیش از هر چیز سر جدال دارد. برخی از مردم درباره خدا بدون دانش، هدایت و کتابی روشن مجادله می‌کنند، آنان عذاب دارند. کافران به باطل مجادله می‌کنند تا با آن حق را پایمال کنند. کافران بدون دلیل از روی تکبّر در آیات خدا مجادله نمی‌کنند. این کار نزد خدا و مومنان منفور است. شیطان دوستان خود را وسوسه می‌کند تا مجادله کنند. آنان همدم آتش هستند. در حج جدال نیست.   با مردم به شیوه‌ای نیکوتر مجادله کن و در دفاع از خیانتکاران مجادله نکن. با اهل کتاب جز به شیوه نیکو مجادله نکنید. در روز قیامت هر کسی به دفاع از خود، مجادله می‌کند. 

به‌راستى در این قرآن براى مردم از هر گونه مَثَلى آوردیم و انسان بیش از هر چیز سر جدال دارد (کهف/۵۴).

رعد، با ستایش او (خدا) و فرشتگان از بیم او، تسبیح مى‏گویند و صاعقه‏ها را فرو مى‏فرستد، پس هر کس را بخواهد با آنها آسیب می‌رساند در حالى‌که آنان درباره خدا مجادله مى‏کنند. او سخت‏حیله است (رعد/۱۳). از مردم کسی است که درباره خدا بدون دانش مجادله مى‏کند و از هر شیطان سرکشى پیروى مى‏نماید بر شیطان مقرّر شده است که هر کس او را به دوستى گیرد، بی‌گمان او، گمراهش مى‏کند و او را به عذاب آتش، هدایت می‌کند (حج/۳-۴). از مردم کسی است که درباره خدا بدون دانش، هدایت و کتابى روشن مجادله می‌کند. چون به آنان گفته شود: آن‌چه را خدا نازل کرده پیروى کنید، مى‏گویند: [نه] بلکه آن‌چه پدرانمان را بر آن یافته‏ایم، پیروى مى‏کنیم. آیا هر چند شیطان آنان را به سوى عذاب سوزان فرا خواند، [باز از او پیروی می‌کنند] (لقمان/۲۰-۲۱)؟ از مردم کسى است که درباره خدا بدون دانش، هدایت و کتاب روشنى مجادله می‌کند. [از روی تکبّر] پهلوی خود را می‌پیچاند تا از راه خدا گمراه کند. در این دنیا براى او رسوایى است و روز قیامت به او عذاب آتش سوزان مى‏چشانیم. این به سبب آن چیزی است که دست‌هاى تو پیش فرستاده است. به‌راستی خدا بر بندگان خود ستمکار نیست (حج/۸-۱۰).

اگر [خدا] بخواهد، باد را ساکن مى‏کند و کشتی‏ها بر پشت دریا متوقّف می‌شوند. به‌راستی در این براى هر شکیباى سپاسگزارى نشانه‏هایی است یا به سبب آن‌چه کسب کرده‌اند، آنان را هلاک می‌کند ولی از بسیارى درمى‏گذرد تا آنان که در آیات ما مجادله مى‏کنند، بدانند که ایشان گریزگاهی ندارند (شوری/۳۳-۳۵). به‌راستی کسانی که در آیات خدا بدون‏ آن‌که دلیلی برای آنان آمده باشد مجادله می‌کنند، در دل‌هایشان جز تکبّر نیست که به آن نخواهند رسید پس به خدا پناه ببر. به‌راستی او شنواى بینا است (غافر/۵۶). جز کسانی که کفر ورزیدند [کسى] در آیات خدا مجادله نمى‏کند پس رفت و آمد آنان در شهرها تو را نفریبد. پیش از اینان قوم نوح و بعد از آنان، دسته‏هاى مخالف تکذیب کردند. هر امّتى بر فرستاده خود همّت گماشتند تا او را بگیرند و به باطل جدال کردند تا حق را با آن پایمال کنند پس آنان را فرو گرفتم پس چگونه بود کیفر من؟ این‌گونه فرمان پروردگارت درباره کسانى که کفر ورزیدند به حقیقت پیوست که ایشان همدمان آتش خواهند بود (غافر/۴-۶). آیا ندیده‏اى کسانى که در آیات خدا مجادله مى‏کنند چگونه بازگردانده می‌شوند؟ همان کسانى را که کتاب [خدا] و آن‌چه را فرستادگان خود را به آن فرستادیم، تکذیب کردند پس به‌زودى خواهند دانست. هنگامى که غلّ‌ها و زنجیرها در گردن‌هایشان است و در آب جوشان، بر روی کشیده مى‏شوند سپس در آتش سوخته و بریان مى‏شوند. سپس به آنان گفته مى‏شود: آن‌چه را شریک [خدا] مى‏کردید، کجا هستند که غیر از خدا [می‌پرستیدید]؟ مى‏گویند: از ما گم شدند بلکه پیش از این چیزى را نمى‏خواندیم. این‌گونه خدا کافران را گمراه می‌کند. این [عذاب] به سبب آن است که در زمین به ناروا شادی می‌کردید و به آن سبب است که سرمستى مى‏کردید. به درهاى جهنّم داخل شوید که در آن جاودانه هستید پس جایگاه متکبّران بد است (غافر/۶۹-۷۶).

از آن‌چه نام خدا بر آن برده نشده است، نخورید. به‌راستی آن نافرمانى است. ‏شیاطین دوستان خود را وسوسه مى‏کنند تا با شما مجادله کنند. اگر از آنان اطاعت کنید، بی‌تردید شما هم مشرک هستید (انعام/۱۲۱). در حج هم‌بسترى، نافرمانی و جدال نیست. آن‌چه از خیر انجام مى‏دهید، خدا آن را مى‏داند. توشه برگیرید که بهترین توشه تقوا است (بقره/۱۹۷).

مجادله- اقوام، پیامبران را جز بشارت‏دهنده و بیم‏‌دهنده نمی‌فرستیم. کسانى که کفر ورزیدند به باطل مجادله مى‏کنند تا با آن، حق را پایمال کنند و نشانه‏هاى من و آن‌چه را بیم داده شده‏اند، به ریشخند گرفتند (کهف/۵۶).

[نوح] گفت: اى قوم من، به من بگویید: اگر از طرف پروردگارم دلیلی روشن داشته باشم و به من از نزد خود رحمتى داده باشد که بر شما پوشیده است، آیا شما را در حالى‌که آن را خوش ندارید، به آن وادار کنیم؟ …  گفتند: اى نوح، با ما مجادله کردى و بسیار هم مجادله کردى پس اگر از صادقان هستی آن‌چه را به ما وعده مى‏دهى، براى ما بیاور (هود/۲۸-۳۲).

[هود به قوم خود] گفت: بدون تردید پلیدی و خشمی از پروردگارتان بر شما مقرّر شده است. آیا درباره نام‌هایى که شما و پدرانتان [براى بت‌ها] نام‌گذارى کرده‏اید و خدا بر آنها دلیلی نازل نکرده است با من مجادله مى‏کنید؟ پس منتظر باشید که من هم با شما از منتظران هستم (اعراف/۷۱).

[ابراهیم] درباره قوم لوط با ما مجادله مى‏کرد، بی‌گمان ابراهیم بردبار، دلسوز و بازگشت‏کننده [به سوى خدا] بود. اى ابراهیم، از این [مجادله] روى برتاب که فرمان پروردگار تو آمده است. براى آنان عذابى ‏بازگشت‌ناپذیر ‏خواهد آمد (هود/۷۴-۷۶).

[مرد مومنی از خاندان فرعون گفت:] خدا کسی را که اسرافکار شکّاک است، گمراه می‌کند. همان کسانى که درباره آیات خدا بدون آن‌که دلیلی براى آنان آمده باشد، مجادله مى‏کنند. [کاری که] نزد خدا و نزد کسانى که ایمان آورده‏اند، سخت منفور است. این‌گونه خدا بر دل هر متکبّر زورگویى مُهر مى‏نهد (غافر/۳۴-۳۵).

با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به شیوه‏اى که نیکوتر است، مجادله کن. به‌راستی پروردگار تو به کسى که از راه او گمراه شده، داناتر است. او به هدایت‌یافتگان نیز داناتر است (نحل/۱۲۵). به‌راستی ما این کتاب را به حق، بر تو نازل کردیم تا میان مردم بر طبق آن‌چه خدا به تو نشان داده است، حکم کنی، پس [به دفاع] از خیانتکاران، مجادله نکن (نساء/۱۰۵). [به دفاع] از کسانى که به خود خیانت مى‏کنند، مجادله نکن. به‌راستی خدا کسی را که خیانتکارِ گناه‏پیشه باشد، دوست ندارد … شما همان کسانی هستید که در زندگى دنیا [به دفاع] از آنها مجادله کردید پس چه کسى روز قیامت [به دفاع] از آنان در برابر خدا مجادله خواهد کرد یا چه کسى بر آنان کارساز است (نساء/۱۰۷-۱۰۹)؟

براى هر امّتى مناسکى قرار دادیم که به آن می‌پردازند پس نباید در این امر با تو ستیزه کنند. به راه پروردگارت دعوت کن. به‌راستی تو بر راهى راست قرار دارى. اگر با تو مجادله کردند، بگو، خدا به آن‌چه انجام می‌دهید، داناتر است. خدا روز قیامت در آن‌چه با یکدیگر در آن اختلاف مى‏کردید، داورى خواهد کرد (حج/۶۷-۶۹). با تو درباره حق (جهاد) بعد از آن‌که روشن شد، مجادله مى‏کنند، گویى آنان به سوى مرگ رانده می‌شوند در حالی‌که آنان مى‏نگرند (انفال/۶).

خدا، گفتار زنى را که درباره شوهر خود با تو مجادله می‌نمود و به خدا شکایت مى‏کرد، شنید. خدا گفتگوى شما را مى‏شنود. به‌راستی خدا شنواى بینا است (مجادله/۱).

هنگامى که پسر مریم مَثَل زده شد، ناگاه قوم تو از آن، [به تمسخر] فریاد برداشتند و گفتند: آیا معبودان ما بهتر هستند یا او (عیسی)؟ آن [مثال] را جز از روی جدال براى تو نزدند بلکه آنان گروهی ستیزه‌گر هستند (زخرف/۵۷-۵۸). برخى از آنان به تو گوش مى‏دهند. بر قلب‌های آنان پرده‏ها افکنده‏ایم تا آن را نفهمند و در گوش‌های آنان سنگینى [قرار داده‏ایم]. اگر هر نشانه‌ای ببینند، به آن ایمان نمى‏آورند تا آنجا که وقتی نزد تو مى‏آیند و با تو مجادله مى‏کنند، کسانى که کفر ورزیدند مى‏گویند: این جز افسانه‏هاى پیشینیان نیست (انعام/۲۵).

با اهل‌کتاب جز به شیوه‏اى که بهتر است، مجادله نکنید مگر [با] کسانى از آنان که ستم کرده‏اند. بگویید: به آن‌چه به سوى ما نازل شده و به سوى شما نازل شده، ایمان آوردیم. معبود ما و معبود شما یکى است و ما تسلیم او هستیم (عنکبوت/۴۶).

[یاد کن] روزى که هر کس مى‏آید، در حالی‌که [به دفاع] از خود، مجادله مى‏کند و به هر کس آن‌چه را انجام داده، به تمامی مى‏دهند و بر آنان ستم نمى‏شود (نحل/۱۱۱).

نزاع، دشمنی، خصومت

المجادله

 

 

 

 

 

 

 

 

وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ   الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (كهف/۵۴)

وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ (الله) وَ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَ هُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّهِ وَ هُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (رعد/۱۳) وَ مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ* كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (حج/۳-۴) وَ مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى وَ لَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ* وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (لقمان/۲۰-۲۱) وَ مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى وَ لَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ* ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَ نُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ* ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (حج/۸-۱۰)

 

 

 

 

إِن يَشَأْ [الله] يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ* أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَ يَعْفُ عَن كَثِيرٍ* وَ يَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ (شوري/۳۳-۳۵) إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (غافر/۵۶) مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ* كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَ جَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ* وَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (غافر/۴-۶) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ* الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَ بِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ* إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَ السَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ* فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ* ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ* مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ* ذَلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ* ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (غافر/۶۹-۷۶)

 

 

 

 

 

 

 

 

وَ لاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (انعام/۱۲۱) فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَ مَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَ تَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (بقره/۱۹۷)

 

المجادله- الاقوام، وَ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ وَ يُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَ اتَّخَذُوا آيَاتِي وَ مَا أُنذِرُوا هُزُوًا (كهف/۵۶)

 

قَالَ (نوح) يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ وَ آتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَ أَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ … قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (هود/۲۸-۳۲)

 

 

قَالَ [هود لقومه] قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَ غَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَ آبَآؤكُم مَّا نَزَّلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ (اعراف/۷۱)

 

يُجَادِلُنَا (ابراهیم) فِي قَوْمِ لُوطٍ* إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ* يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاء أَمْرُ رَبِّكَ وَ إِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (هود/۷۴-۷۶)

 

[قال رجل مومن من آل فرعون] يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ* الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَ عِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (غافر/۳۴-۳۵)

 

 

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (نحل/۱۲۵) إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَ لاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا (نساء/۱۰۵) وَ لاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا … هَاأَنتُمْ هَؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (نساء/۱۰۷-۱۰۹)

 

 

 

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَ ادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ* وَ إِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ* اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (حج/۶۷-۶۹) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنظُرُونَ (انفال/۶)

 

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (مجادله/۱)

 

وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ* وَ قَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (زخرف/۵۷-۵۸) وَ مِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَ إِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ (انعام/۲۵)

 

 

وَ لَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَهُنَا وَ إِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (عنكبوت/۴۶)

 

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ (نحل/۱۱۱)