قدیر

 

قدیر، توانمند، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «قدیر» ۴۵ بار آمده است.

چکیده: خدا توانمند است. او بر هر چیزی توانمند است. خدا بخشنده توانمند و دانای توانمند است.

پربرکت است کسی که فرمانروایی به دست او است. او بر هر چیزی توانمند است (ملک/۱). فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آن خدا است. خدا بر هر چیزی توانمند است (آل‌عمران/۱۸۹). فرمانروایی آسمان‌ها و زمین و آن‌چه در آنها است، از آن خدا است. او بر هر چیزی توانمند است (مائده/۱۲۰). آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است، خدا را تسبیح می‌کنند. فرمانروایی از آن او و ستایش از آن او است. او بر هر چیزی توانمند است (تغابن/۱). فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آن خدا است. زنده می‌کند و می‌میراند. او بر هر چیزی توانمند است (حدید/۲). آیا نمی‌دانی که فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آن خدا است؟ هر کس را بخواهد عذاب می‌کند و هر کس را بخواهد می‌بخشد؟ خدا بر هر چیزی توانمند است (مائده/۴۰). خدا کسی است که هفت آسمان و از زمین، مثل آنها را آفرید. فرمان میان آنها نازل می‌شود تا بدانید که خدا بر هر چیزی توانمند است. به‌راستی علم خدا بر هر چیزی احاطه دارد (طلاق/۱۲).

سپاس خدایی را که پدیدآورنده آسمان‌ها و زمین است. فرشتگان را رسولانی قرار داد که دارای بال‌های دوگانه، سه‌گانه و چهارگانه هستند. در آفرینش هر چه بخواهد، می‌افزاید. به‌راستی او بر هر چیزی توانمند است (فاطر/۱). از نشانه‌های او آفرینش آسمان‌ها و زمین و آن‌چه از جنبندگان در میان آن دو پراکنده است، می‌باشد. او برای جمع آوردن آنها هر وقت بخواهد، توانمند است (شوری/۲۹). خدا است که هر جنبنده‌ای را از آب آفرید پس برخی از آنها بر روی شکم راه می‌روند، برخی بر روی دو پا و برخی بر روی چهار پا راه می‌روند. خدا هر چه بخواهد می‌آفریند. بدون تردید خدا بر هر چیزی توانمند است (نور/۴۵).

او کسی است که از آب، بشری آفرید و او را دارای پیوند نَسَبی و سببی گردانید. پروردگار تو توانمند بوده است (فرقان/۵۴). خدا شما را آفرید سپس شما را می‌میراند. برخی از شما به پست‌ترین دوران عمر می‌رسد تا پس از دانستن، چیزی نداند. به‌راستی خدا دانای توانمند است (نحل/۷۰). فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آن خدا است. هر چه بخواهد می‌آفریند. به هر کس بخواهد، دخترانی می‌دهد و به هر کس بخواهد، پسرانی می‌دهد یا به آنان پسران و دختران را با هم می‌دهد. هر کس را بخواهد عقیم قرار می‌دهد. به راستی او دانای توانمند است (شوری/۴۹-۵۰). ای مردم، اگر خدا بخواهد شما را می‌برد و دیگران را می‌آورد. خدا بر این توانمند است (نساء/۱۳۳). اى مردم، اگر درباره برانگیخته شدن در شک هستید، پس ما شما را از خاک آفریده‏ ایم سپس از نطفه سپس از علقه، آن‌گاه از مضغه داراى خلقت کامل و خلقت ناقص تا بر شما روشن گردانیم. آن‌چه را اراده مى‏ کنیم تا مدّتى معّین، در رحم‌ها قرار مى ‏دهیم. آن‌گاه شما را به صورت طفلی بیرون مى ‏آوریم سپس تا به حدّ رشد خود برسید. برخى از شما مى‏ میرد و برخى از شما به غایت پیرى مى‏ رسد تا پس از دانستن چیزى نداند. زمین را پژمرده می‌بینیس وقتی آب بر آن نازل کنیم، به ‌جنبش درمی‌آید و نموّ می‌کند و از هر نوع گیاه باطراوت، می‌رویاند. این به سبب آن است که خدا خود حق است و او است که مردگان را زنده می‌کند. او بر هر چیزی توانمند است (حج/۵-۶). خدا کسی است که شما را از ناتوانی آفرید آن‌گاه پس از ناتوانی قوّت قرار داد و سپس بعد از قوّت، ناتوانی و پیری داد. هر چه بخواهد می‌آفریند. او دانای توانمند است (روم/۵۴). از نشانه‌های او این است که تو زمین را پژمرده‌ می‌بینی، چون آب بر آن فرو فرستیم، به جنبش در آید و گیاه آورد. بدون تردید کسی که آن را زنده کرده، بی‌گمان زنده‌کننده مردگان است. به‌راستی او بر هر چیزی توانمند است (فصّلت/۳۹). به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را بعد از مردن آن زنده می‌کند، به‌یقین آن، زنده‌کننده مردگان است. او بر هر چیزی توانمند است (روم/۵۰). آیا غیر از او، اولیایی گرفته‌اند؟ خدا خود ولیّ است. او است که مردگان را زنده می‌کند. او بر هر چیزی توانمند است (شوری/۹). آیا ندیدند خدایی که آسمان‌ها و زمین را آفرید و در آفریدن آنها درمانده نشد، توانا است که مردگان را زنده کند؟ آری، او بر هر چیزی توانمند است (احقاف/۳۳). بازگشت شما به سوی خدا است. او بر هر چیزی توانمند است (هود/۴).

برای هر کسی جهتی است که رو، سوی آن می‌کند پس در انجام کارهای نیک از هم پیشی بگیرید. هر کجا باشید، خدا همه شما را می‌آورد. به‌راستی خدا بر هر چیزی توانمند است (بقره/۱۴۸). آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است، از آن خدا است. اگر آن چه در خودتان است آشکار یا مخفی کنید، خدا شما را به آن حسابرسی می‌کند پس هر کس را بخواهد می‌آمرزد و هر کس را بخواهد، عذاب می‌کند. خدا بر هر چیزی توانمند است (بقره/۲۸۴). اگر نیکی را آشکار کنید یا نهان کنید یا از بدی درگذرید پس بدون تردید خدا درگذرنده توانمند است (نساء/۱۴۹). بدانید هر غنیمتی که به دست می‌آورید، از هر چه باشد، یک‌پنجم آن برای خدا ، پیامبر، خویشاوندان، یتیمان، تهیدستان، در راه ماندگان است، اگر به خدا و به آن‌چه بر بنده خود در روز جدایی، روزی که دو گروه با هم روبه‌رو شدند، نازل کردیم، ایمان آورده‌اند. خدا بر هر چیزی توانمند است (انفال/۴۱). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، شما را چه شده است که وقتی به شما گفته می‌شود: در راه خدا بسیج شوید، به زمین می‌چسبید؟ آیا به جای آخرت به زندگی دنیا راضی شده‌اید؟ در حالی‌که زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست. اگر بسیج نشوید، شما را به عذابی دردناک مجازات می‌کند و گروهی دیگر را به جای شما می‌آورد و به او هیچ زیانی نمی‌رسانید. خدا بر هر چیزی توانمند است (توبه/۳۸-۳۹). به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شد، اذن [جهاد] داده شده است چرا که به آنها ستم شده است. به‌راستی خدا بر پیروزی آنان سخت توانمند است (حج/۳۹). امید است خدا میان شما و میان کسانی از آنان که با آنان دشمنی دارید، دوستی قرار دهد. خدا توانمند است. خدا آمرزنده مهربان است (ممتحنه/۷). ای‌کسانی که ایمان آورده‌اید، به سوی خدا توبه کنید، توبه‌ای خالص، امید که پروردگارتان بدی‌هایتان را از شما بزداید و شما را به باغ‌هایی که از زیر آن نهرها جاری است، وارد کند، روزی که خدا، پیامبر و کسانی را که با او ایمان آورده‌اند، خوار نمی‌کند. نورشان پیشاپیش آنان و سمت راستشان می‌شتابد و می‌گویند: پروردگارا، نورمان را برای ما تمام کن و ما را بیامرز. به‌راستی تو بر هر چیزی توانمند هستی (تحریم/۸).

غیب آسمان‌ها و زمین از آن خدا است. کار قیامت جز مانند یک چشم برهم زدن یا نزدیک‌تر از آن نیست. به‌راستی خدا بر هر چیزی توانمند است (نحل/۷۷).

قدیر- اقوام، آن کسی که بر شهری گذشت که بر سقف‌هایش ریخته بود، در دل گفت: خدا چگونه [مردم] این شهر را پس از مرگش زنده می‌کند؟ پس خدا او را صد سال میراند سپس زنده کرد و فرمود: چه مدت درنگ کرده‌ای؟ گفت: یک روز یا بخشی از یک روز درنگ کردم. فرمود: بلکه صد سال درنگ کرده‌ای. پس به خوراک و نوشیدنی خود بنگر که تغییر نیافته و به درازگوش خود بنگر [که چگونه متلاشی شده است] تا تو را برای مردم نشانه‌ای قرار دهیم و به این استخوان‌ها بنگر که چگونه آنها را پیوند می‌دهیم سپس بر آنها گوشت می‌پوشانیم پس همین که بر او روشن شد، گفت: می‌دانم که خدا بر هر چیزی توانمند است (بقره/۲۵۹). کسانی که گفتند: خدا همان مسیح، پسر مریم است، بدون تردید کافر شدند. بگو، اگر خدا اراده کند که مسیح، پسر مریم، مادر او و هر کس را که در زمین است، همه را هلاک کند، چه کسی در برابر خدا اختیار چیزی دارد؟ فرمانروایی آسمان‌ها، زمین و آن‌چه‌ میان آنهاست، از آن خدا است. او هر چه بخواهد، می‌آفریند. خدا بر هر چیزی توانمند است (مائده/۱۷).

اگر خدا به تو آسیبی برساند، کسی جز او برطرف‌کننده آن نیست. اگر خیری به تو برساند پس او بر هر چیزی توانمند است (انعام/۱۷). هر آیه‌ای را نسخ کنیم یا از یادها ببریم، بهتر از آن یا مانند آن را می‌آوریم. آیا نمی‌دانی خدا بر هر چیزی توانمند است (بقره/۱۰۶)؟ بگو، اگر آن‌چه در سینه‌های شما است، پنهان یا آشکار کنید، خدا آن را می‌داند. آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است، می‌داند. خدا بر هر چیزی توانمند است (آل‌عمران/۲۹). بگو، خدایا، ای مالک فرمانروایی، به هر کس بخواهی، فرمانروایی می‌دهی و از هر کس بخواهی فرمانروایی را می‌گیری. هر کس را بخواهی عزّت می‌دهی و هر کس را بخواهی خوار می‌کنی. خیر به دست تو است. به‌راستی تو بر همه چیز توانمند هستی (آل‌عمران/۲۶).

آیا در زمین سیر نکرده‌اند تا ببینند عاقبت کسانی را که قبل از آنان بودند و از آنان نیرومندتر بودند چگونه بود؟ هیچ چیز در آسمان‌ها و زمین نیست که خدا را ناتوان کند. به‌راستی او همواره دانای توانمند است (فاطر/۴۴). بگو، در زمین بگردید و بنگرید که چگونه آفرینش را آغاز کرده است سپس خدا جهان دیگر را پدید می‌آورد. بدون تردید خدا بر هر چیزی توانمند است (عنکبوت/۲۰). آیا هنگامی که به شما مصیبتی رسید که دوچندان آن را [در جنگ بدر به دشمن] رسانده بودید، گفتید: این از کجا است؟ بگو، آن از سوی خود شما است. به‌راستی خدا بر هر چیزی توانمند است (آل‌عمران/۱۶۵). آن‌چه خدا از آنان (یهود بنی‌نضیر) به فرستاده خدا بازگردانید، شما هیچ اسب و شتری بر آن نتاختید. خدا فرستادگان خود را بر هر کس بخواهد، چیره می‌کند. خدا بر هر چیزی توانمند است (حشر/۶). [خدا] کسانی از اهل‌کتاب را که از آنان (مشرکان) [در جنگ احزاب] پشتیبانی کرده بودند، از قلعه‌هایشان به زیر آورد و در دل‌های آنان هراس افکند. گروهی را می‌کشتید و گروهی را اسیر می‌کردید. زمین، خانه‌ها و اموال آنان و آن سرزمینی را که در آن پا نگذاشته بودید، به شما ارث داد. خدا همواره بر هر چیزی توانمند است (احزاب/۲۶-۲۷). خدا به شما غنیمت‌های بسیار وعده داده است که آن را می‌گیرید و این را زود به شما ارزانی داشت و دست‌های مردم را از شما باز داشت و تا نشانه‌ای برای مومنان باشد و شما را به راهی راست هدایت کند و [غنیمت‌های] دیگری هست که به آنان دست نیافته‌اید. خدا بر آنها احاطه دارد. خدا بر هر چیزی توانمند است (فتح/۲۰-۲۱).

بسیاری از اهل‌کتاب با آن‌که حق برایشان روشن شد، به سبب حسدی که در دلشان است، آرزو داشتند که شما را بعد از ایمانتان به کفر بازگردانند پس عفو کنید و چشم بپوشید تا خدا امر خود را بیاورد. به‌راستی خدا بر هر چیزی توانمند است (بقره/۱۰۹). ای اهل‌کتاب، فرستاده ما، پس از فاصله زمانی از فرستادگان [پیشین] به سوی شما آمد که برای شما بیان کند تا نگویید، برای ما بشارت‌دهنده و هشدار‌دهنده‌ای نیامد پس بشارت‌دهنده و هشدار‌دهنده، به سوی شما آمده است. خدا بر هر چیزی توانمند است (مائده/۱۹).

اگر خدا می‌خواست، شنوایی و چشمان آنان (کسانی که در دل‌های آنان بیماری است) را می‌گرفت. بدون تردید خدا بر هر چیزی توانمند است (بقره/۲۰).

قادر

القدير

 

 

 

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ملک/۱) وَ لِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ وَ اللّهُ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل‌عمران/۱۸۹) لِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (مائده/۱۲۰) يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (تغابن/۱) لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (حدید/۲) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (مائده/۴۰) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (طلاق/۱۲)

 

 

 

الْحَمْدُ لله فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (فاطر/۱) وَ مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَ هُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (شوري/۲۹) وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَ مِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (نور/۴۵)

 

 

 

وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ صِهْرًا وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (فرقان/۵۴) وَ اللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَ مِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (نحل/۷۰) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَ إِنَاثًا وَ يَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (شوري/۴۹-۵۰) إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَ يَأْتِ بِآخَرِينَ وَ كَانَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا (نساء/۱۳۳) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَ نُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَ مِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَ مِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَ تَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ* ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (حج/۵-۶) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَ شَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (روم/۵۴) وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (فصّلت/۳۹) فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (روم/۵۰) أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَ هُوَ يُحْيِي المَوْتَى وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (شوري/۹) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (احقاف/۳۳) إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (هود/۴)

 

 

 

 

 

 

 

وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (بقره/۱۴۸) لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَ مَا فِي الأَرْضِ وَ إِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (بقره/۲۸۴) إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (نساء/۱۴۹) وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَ مَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (انفال/۴۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ* إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَ لاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (توبه/۳۸-۳۹) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (حج/۳۹) عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَ اللَّهُ قَدِيرٌ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (ممتحنه/۷) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (تحريم/۸)

 

 

 

 

 

 

 

 

وَ لِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ وَ مَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (نحل/۷۷)

 

القدير- الاقوام، أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِي هذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَ انظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَ انظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (بقره/۲۵۹) لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَآلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ وَ مَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَ لِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (مائده/۱۷)

 

 

 

 

وَ إِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَ إِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ (انعام/۱۷) مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (بقره/۱۰۶) قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الأرْضِ وَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل‌عمران/۲۹) قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَ تَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَ تُعِزُّ مَن تَشَاء وَ تُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل‌عمران/۲۶)

 

 

 

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (فاطر/۴۴) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (عنكبوت/۲۰) أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل‌عمران/۱۶۵) وَ مَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (حشر/۶) وَ أَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَرِيقًا* وَ أَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيَارَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ وَ أَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (احزاب/۲۶-۲۷) وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَ كَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَ لِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَ يَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا* وَ أُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (فتح/۲۰-۲۱)

 

 

 

 

 

 

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَ اصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (بقره/۱۰۹) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَ لاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ وَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (مائده/۱۹)

 

 

وَ لَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ (الذین فی قلوبهم مرض) وَ أَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (بقره/۲۰)