دشنام

دشنام، ناسزا، این مفهوم با واژة لاتسبّوا ۱ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است.

چکیده: خدا کسی را که با دشنام صدای خود را بلند می‌کند دوست ندارد مگر کسی که به خاطر ظلمی که به او شده این کار را بکند و باید حرف خوب بگوییم. کسانی که غیر از خدا را می‌خوانند را نباید دشنام داد زیرا آنان هم از روی دشمنی و نادانی خدا را دشنام می‌دهند.

خدا، بانگ برداشتن به دشنام را دوست ندارد مگر کسی که بر او ستم رفته باشد و خدا شنوای دانا است (نساء/۱۴۸). به بندگانم بگو: آن‌چه را که بهتر است، بگویند که شیطان میانشان را به هم می‌زند زیرا شیطان همواره برای انسان دشمنی آشکار است (اسراء/۵۳). آنهایی را که جز خدا می‌خوانند دشنام ندهید که آنان از روی دشمنی به نادانی خدا را دشنام خواهند داد این‌گونه برای هر امّتی کردارشان را آراستیم آن‌گاه بازگشت آنان به سوی پروردگارشان خواهد بود و ایشان را از آن‌چه انجام می‌دادند آگاه خواهد ساخت (انعام/۱۰۸).