در

در، راه ورود، اینمفهوم از مادّة «ب وب» ۲۷ بار آمده است.

چکیده: هنگام ورود به خانه‌ها از درِ آنها وارد شوید. در روز قیامت، آسمان گشوده گردد و به صورت درهایی شود. در آن روز درهای بهشت به روی متّقین گشوده شود. جهنّم هفت در دارد و برای هر دری گروهی تقسیم شده‌اند و کافران از درهای دوزخ وارد می‌شوند.

نیکی آن نیست که از پشت خانه‌ها وارد ‌شوید بلکه نیکی آن است که کسی تقوا پیشه کند. به خانه‌ها از در‌های آنها وارد ‌شوید و از خدا بترسید تا رستگار شوید (بقره/۱۸۹).

اگر نه آن بود که مردم [در انکار خدا] امّتی واحد گردند، قطعاً برای خانه‌های آنان که به رحمان کفر می‌ورزیدند، سقف‌ها و نردبان‌هایی از نقره که بر آنها بالا روند، قرار می‌دادیم و برای خانة آنها در‌ها و تخت‌هایی که بر آنها تکیه زنند و زر و زیورهایی [قرار می‌دادیم]. همۀ اینها جز متاع زندگی دنیا نیست و آخرت پیش پروردگار تو برای پرهیزگاران است (زخرف/۳۳-۳۵).

اگر دری از آسمان بر آنان (گروه‌های پیشین) می‌گشودیم که همواره از آن بالا می‌رفتند، می‌گفتند: در حقیقت ما چشم‌بندی شده‌ایم بلکه ما مردمی هستیم که جادو شده‌ایم (حجر/۱۴-۱۵). پس چون آنچه را که به آن پند داده شده بودند، فراموش کردند، در‌های هر چیزی را بر آنها گشودیم تا هنگامی که به آنچه پند داده شده بودند، شاد گردیدند. ناگهان [گریبان] آنها را گرفتیم و یکباره نا‌امید شدند (انعام/۴۴). کسانی که به آخرت ایمان ندارند، قطعاً از راه، منحرف هستند. اگر به آنان رحم کنیم و بلایی که به آن گرفتار هستند، از ایشان برطرف کنیم، باز متحیّر در طغیان خود، لجاجت می‌ورزند و به راستی آنان را گرفتار کردیم ولی در مقابل پروردگارشان نه فروتنی کردند و نه تضرّع می‌کنند تا وقتی که دری از عذاب سخت، به روی آنها بگشاییم. ناگهان از همه‌‎ جا قطع امید کنند (مومنون/۷۴-۷۷). در حقیقت کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و از پذیرش آن تکبّر کردند، در‌های آسمان را بر آنها نمی‌گشایند و به بهشت وارد نمی‌شوند مگر آنکه شتر در سوراخ سوزن وارد (اعراف/۴۰).

قطعاً روز جدایی، وعده‌گاه استروزی که در صور دمیده شود و گروه‌گروه بیایید و آسمان گشوده و در‌هایی شود (نبأ/۱۷-۱۹). [در آن روز] کسانی که از پروردگار خود پروا داشتند، گروه‌گروه به سوی بهشت سوق داده شوند تا به آنجا رسند و در‌های آن گشوده شود (زمر/۷۳). قطعاً برای پرهیزگاران فرجامی نیک است. باغ‌هایی همیشگی در حالی که درهای [آنها] برایشان گشوده است (ص/۴۹-۵۰). کسانی که برای طلب خشنودی پروردگارشان شکیبایی کردند، نماز برپاداشتند، از آن‌چه روزیشان دادیم نهان و آشکار انفاق کردند و بدی را با نیکی می‌زدایند، برای ایشان فرجامِ خوش سرای باقی است. [همان] بهشت‌هایی عدن که آنان با پدران، همسران و فرزندان خود که درستکار هستند در آن داخل می‌شوند و فرشتگان از هر دری بر آنان درمی‌آیند (رعد/۲۲-۲۳).

قطعاً جهنّم وعده‌گاه همۀ گمراهان است. آن را هفت در است. برای هر دری، گروهی [از پیروان شیطان] تقسیم شده‌اند (حجر/۴۳-۴۴). کافران کسانی هستند که فرشتگان جان‌ آنها را در حالی که به خود ستم کرده‌اند، بگیرند پس سرِ تسلیم فرود آورند. [گویند:] ما هیچ کار بدی نمی‌کردیم. آری، مسلماً خدا به آنچه می‌کردید، دانا است پس از در‌های دوزخ وارد شوید و در آن همیشه بمانید. به‌راستی جایگاه متکبران چه بد است (نحل/۲۸-۲۹). کسانی که کافر شدند، گروه‌گروه به سوی جهنّم رانده شوند تا چون به آنجا رسند، در‌های آن گشوده شود و گفته شود: از درهای دوزخ درآیید. جاودانه در آن بمانید. وه چه بد است جای سرکشان (زمر/۷۱-۷۲). [به کسانی که کتاب خدا و آنچه را که پیامبران را به آن فرستادیم، تکذیب کردند، گویند:] از در‌های دوزخ وارد شوید. در آن جاودان هستید. جایگاه متکبران چه بد است (غافر/۷۰، ۷۶). آن روز مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آورده‌اند، گویند: ما را مهلت دهید تا از نورتان برگیریم. گفته می‌شود: به پشت سرتان برگردید و نوری درخواست کنید سپس میان آنها دیواری زده می‌شود که آن را دری است. درون آن رحمت است و بیرون آن، رو به عذاب دارد (حدید/۱۳).

نوح پروردگار خود را خواند که من مغلوب شده‌ام. مرا یاری کن پس در‌های آسمان را به آبی ریزان گشودیم (قمر/۱۰-۱۱). یعقوب گفت: ای پسران من، از یک در به شهر وارد نشوید بلکه از در‌های مختلف داخل شود. من نمی‌توانم آن‌چه را خدا خواسته است از شما بازدارم. فرمان جز برای خدا نیست. بر او توکّل کردم و توکّل‌کنندگان باید بر او توکل کنند (یوسف/۶۷).

آن [زن] که یوسف در خانه‌اش بود، خواست از او کام بگیرد. در‌ها را محکم کرد و گفت: بیا که از آنِ تو هستم (یوسف/۲۳). آن دو به سوی در، بر یکدیگر سبقت گرفتند و [آن زن] پیراهن او (یوسف) را از پشت پاره کرد و مقابل در، آقای آن زن را یافتند (یوسف/۲۵).

به آنان (بنی‌اسرائیل) گفتیم: سجده کنان از این در [به شهر] داخل شوید (نساء/۱۵۴). گفتیم: به این شهر داخل شوید و از هر کجای آن خواستید، فراوان بخورید و سجده‌کنان از در وارد شوید. بگویید: گناهان ما را بریز تا خطاهای شما را ببخشاییم و [پاداش] نیکوکاران را خواهیم افزود (بقره/۵۸). به آنان گفته شد: در این شهر مسکن گزینید و از هر کجای آن خواستید، بخورید و بگویید: گناهان ما را بریز و از این در، سجده‌کنان وارد شوید تا گناهان شما را بیامرزیم و البته به [پاداش] نیکوکاران خواهیم افزود (اعراف/۱۶۱).دو مرد [از قوم موسی] کسانی که [از خدا] می‌ترسیدند و خدا به آنها نعمت داده بود، گفتند: از آن در، برایشان وارد شوید که اگر از آن وارد شدید، قطعاً پیروز خواهید شد (مائده/۲۳).