خیر خواهی

خیر خواهی، خوبی خواستن برای دیگران، این مفهوم از مادّۀ «ن ص ح» ۱۲ بار آمده است.

چکیده: خدا از خیرخواهان تمجید کرده و آنان را برای امانت و پند دادن شایسته معرفی کرده ‌‌است.

شیطان به آنها (آدم و همسرش) گفت: پروردگارتان شما را از این درخت منع نکرد جز برای آن‌که [مبادا] دو فرشته گردید یا از جاودانگان گردید. برای آن دو سوگند یاد کرد که من قطعاً از خیرخواهان شما هستم پس آنها را با فریب به سقوط کشانید (اعراف/۲۰-۲۲).

[نوح به قوم خود گفت:] پیام‌های پروردگارم را به شما می‌رساندم و خیر شما را می‌خواهم. چیزهایی از خدا می‌دانم که شما نمی‌دانید (اعراف/۶۲). چون خدا بخواهد شما را گمراه گذارد، اگر من بخواهم برای شما خیرخواهی کنم، خیرخواهی من به شما سودی نمی‌رساند. او پروردگار شماست و به سوی او بازگردانده می‌شوید (هود/۳۴).

 [هود به قوم خود] گفت: ای قوم من، در من سفاهتی نیست ولی من فرستاده‌ای از جانب پروردگار جهانیان هستم. پیام‌های پروردگارم را به شما می‌رسانم و برای شما خیرخواه امین هستم (اعراف/۶۷-۶۸).

صالح از آنان (قوم خود) روی برتافت و گفت: بی‌گمان من پیام پروردگار خود را به شما رساندم و خیر شما را خواستم ولی شما خیرخواهان را دوست ندارید (اعراف/۷۹).

 برادران یوسف گفتند: ای پدر، تو را چه شده که ما را بر یوسف امین نمی‌دانی در حالی که ما خیر‌خواه او هستیم (یوسف/۱۱)؟

شعیب از آنان (قوم خود) روی برتافت و گفت: بی‌گمان من پیام پروردگار خود را به شما رساندم و برای شما خیرخواهی کرده‌ام. دیگر چگونه بر گروهی که کافر هستند، اندوهگین شوم (اعراف/۹۳)؟

از پیش، شیر دایگان را برای موسی حرام کرده بودیم پس خواهر او آمد و گفت: آیا شما را بر خانواده‌ای راهنمایی کنم که برای شما او را سرپرستی کنند و خیر‌خواه او باشند (قصص/۱۲)؟ از دور افتاده‌ترین [جای] شهر مردی شتابان آمد و گفت: ای موسی، سران قوم دربارۀ تو مشورت می‌کنند تا تو را بکشند پس [از شهر] خارج شو. من واقعاً از خیر‌خواهان تو هستم (قصص/۲۰).

 بر ناتوانان، بیماران و بر کسانی که چیزی نمی‌یابند [تا در راه جهاد] خرج کنند، گناهی [در ترک جهاد] نیست. در صورتی که برای خدا و پیامبر او خیر‌خواه باشند و بر نیکوکاران راه سرزنشی نیست. خدا آمرزندۀ مهربان است (توبه/۹۱).

پند