خون

خون، مایع سرخ رنگی که در رگ‌ها جریان دارد، این مفهوم با مادّۀ «د م ی» ۱۰ بار آمده است

چکیده: خوردن ِخون بر انسان حرام شده است. نوشیدنی اهل جهنّم از چرک و خون است.

مردار، خون و … بر شما حرام شده است. (مائده/۳). جز این نیست که [خدا] مردار، خون و … را حرام کرده است. پس هر کس ناگزیر شود در صورتی که سرکش و متجاوز نباشد (بقره/۱۷۳؛ نحل/۱۱۵) بر او گناهی نیست (بقره/۱۷۳). قطعاً خدا آمرزندۀ مهربان است (بقره/۱۷۳؛ نحل/۱۱۵). بگو، در آن‌چه به من وحی شده است، بر خورنده‌ای که آن را می‌خورد، هیچ حرامی نمی‌یابم مگر آن‌که مردار یا خون ریخته یا گوشت خوک باشد که این‌ها همه پلید هستند … پس هر کس ناگزیر شود، در صورتی که سرکش و متجاوز نباشد قطعاً پروردگار تو آمرزندۀ مهربان است (انعام/۱۴۵).

هرگز گوشت‌ و خون‌های آنها (قربانی) به خدا نخواهد رسید ولی تقوای شماست که به او می‌رسد (حج/۳۷).

از آن‌چه در شکم دام‌هاست، از میان علف جویده شده و خون، شیر ناب به شما می‌نوشانیم که برای نوشندگان گواراست (نحل/۶۶).

چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی خواهم گماشت، گفتند: آیا در زمین کسی را می‌گماری که در آن فساد انگیزد و خون‌ها بریزد (بقره/۳۰)؟

از بنی‌اسراییل پیمان محکم گرفتیم که خون همدیگر را نریزید (بقره/۸۴). بر آنها (فرعونیان) طوفان، قورباغه و خون را به صورت نشانه‌هایی آشکار فرستادیم و باز سرکشی کردند و گروهی مجرم بودند (اعراف/۱۳۳).

[برادران یوسف] بر پیراهن او خونی دروغین آوردند (یوسف/۱۸).