خالق

خالق، آفریننده، از صفات خدا، این مفهوم با واژۀ خالِق ۹ بار آمده است.

چکیده: خدا خالق هر چیزی است.

خدا خالق هر چیزی است (زمر/۶۲). اوست خدای خالقِ هستی‌بخشِ صورتگر. بهترین نام‌ها و صفات از آنِ اوست (حشر/۲۴). خدا پروردگار شما است. جز او معبودی نیست. خالق هر چیزی است پس او را بپرستید (انعام/۱۰۲). خدا پروردگار شما است. خالق هر چیزی است. خدایی جز او نیست پس چگونه بازگردانده می‌شوید (غافر/۶۲)؟ بگو، خدا خالق هر چیزی است. اوست یگانۀ قهّار (رعد/۱۶). آیا غیر از خدا خالقی هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد (فاطر/۳)؟ آیا آن نطفه‌ای را که می‌ریزید، دیده‌اید؟ آیا شما آن را خلق می‌کنید یا ما خالق هستیم (واقعه/۵۸-۵۹)؟ خدا به فرشتگان فرمود: من خالق بشری از گل هستم (ص/۷۱). من خالق بشری از گلِ خشکیده، از لجن ماندۀ بدبو هستم (حجر/۲۸).