خاتمیت

خاتمیّت، پایان دهنده، این مفهوم با واژۀ خاتَم ۱ بار آمده است.

چکیده: محمّد خاتم پیامبران است.

محمّد پدر هیچ یک از مردان شما نیست و لیکن فرستادۀ خدا و خاتم پیامبران است و خدا بر هر چیزی داناست (احزاب/۴۰).