حیض

حیض، عادت ماهانه زنان، این مفهوم از مادّهْ «ح ی ض» ۴ بار و آیه‌ای آیه‌آیه‍ایی که این مفهوم را دارد، آمده است.

چکیده: عادت ماهانه برای زنان رنجی است که احکامی دارد.

از تو دربارۀ عادت ماهانۀ [زنان] می‌پرسند. بگو، آن رنجی است پس هنگام عادت ماهانه از [آمیزش با] زنان کناره‌گیری کنید. به آنان نزدیک نشوید تا پاک شوند پس چون پاک شدند از همان جا که خدا به شما فرمان داده است، با آنان آمیزش کنید. خداوند توبه‌کاران و پاکیزگان را دوست می‌دارد (بقره/۲۲۲). زنان طلاق داده شده، باید مدّت سه پاکی انتظار بکشند. اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارند، بر آنان جایز نیست که آن‌چه را خداوند در رحم آنان آفریده، پوشیده دارند و شوهران آنان اگر سر آشتی دارند به باز‌آوردن آنان در این مدّت سزاوارتر هستند. برای این زنان به طور شایسته [حقوقی] است، همانند آن‌چه [از تکالیف] بر عهدهْ آنان است. مردان را بر آنان برتری است. خداوند عزّتمند حکیم است (بقره/۲۲۸). از زنان شما، آنهایی که از عادت ماهانه مأیوس شده‌اند، اگر شک دارید، عدّۀ آنها سه ماه است. زنانی که عادت ماهانه ندیده‌اند [نیز عدّۀ آنها سه ماه است]. زنان باردار مدّت آنها این است که وضع حمل کنند. هر کس از خدا پروا کند، برای او در کار وی آسانی پدید آورد. این فرمان خداست که آن را به سوی شما فرستاده است. هر کس از خدا پروا کند، بدی‌های او را از وی بزداید و پاداش او را بزرگ سازد (طلاق/۴-۵).