حمید

حمید، ستودنی، این مفهوم با واژۀ حمید ۱۷ بار آمده است.

چکیده: حمید از اسماء و صفات الهی است. خداستودنی است.

خدا بی‌نیاز ستودنی است (تغابن/۶). او همواره بی‌نیاز ستودنی است (نساء/۱۳۱). به‌راستی خدا همان بی‌نیاز ستودنی است (حج/۶۴؛ لقمان/۲۶). بدانید به‌راستی خدا بی‌نیاز ستودنی است (بقره/۲۶۷). ای مردم، شما به خدا نیازمندید و خدا همان بی‌نیاز ستودنی است (فاطر/۱۵). او سرپرست ستودنی است (شوری/۲۸).

الف لام را. کتابی است که آن را به سوی تو نازل کردیم تا مردم رابه اذن پروردگارشان از تاریکی‌ها به سوی روشنایی درآوری. به راه آن عزتمند ستودنی (ابراهیم/۱). هیچ‌گونه باطلی نه از پیش رو و نه از پشت سر به آن راه ندارد. از جانب حکیمی ستودنی نازل شده است (فصّلت/۴۲). کسانی که از دانش برخوردارند، می‌دانند که آن‌چه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده، حق است و به راه آن عزتمند ستودنی هدایت می‌کند (سبأ/۶). کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند … به گفتار پاک، هدایت شده و به راه آن [خدای] ستودنی،هدایت گردیده‌اند (حج/۲۴،۲۳).

خدا هیچ خودپسندِ فخرفروشی را دوست ندارد. آنان که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل وامی‌دارند. هر کس روی گرداند، به‌راستی خدا همان بی‌نیاز ستودنی است (حدید/۲۳، ۲۴).

فرستادگان [به ابراهیم] گفتند: بی‌گمان خدا ستودۀ بزرگوار است (هود/۷۳).

موسی گفت: اگر شما و هر کس در زمین است، همگی کافر شوید، به‌راستی خدا بی‌نیاز ستودنی است (ابراهیم/۸).

به لقمان حکمت دادیم که: … خدا را سپاس گزار. هر کس سپاس گزارد تنها به سود خود سپاس می‌گزارد و هر کس ناسپاسی کند، البته خدا بی‌نیاز ستودنی است (لقمان/۱۲).

[اصحاب اخدود] از مومنان انتقام نمی‌گرفتند جز این‌که آنان به خدای عزتمند ستوده ایمان آورده بودند (بروج/۸).

قطعاً برای شما در آنها (ابراهیم و همراهان او) سرمشقی نیکوست برای کسی که به خدا و روز بازپسین امید دارد. هر کس روی برتابد پس به‌راستی خدا همان بی‌نیاز ستودنی است (ممتحنه/۶).