جفت

جفت، دوتایی، این مفهوم از مادّۀ «ز و ج» ۲۸ بار و «ش ف ع» ۱ بار و با عبارت ذَکَر و الاُنثی ۳ بار آمده است.

چکیده: خدا همه چیز را جفت آفرید. از آن‌چه زمین می‌رویاند، از خودتان و از آن‌چه نمی‌دانید. در این‌ها نشانه‌ای است برای آنان که تفکّر می‌کنند. شاید متذّکر شوند.

خدا  همان کسی است که همۀ جفت‌ها را آفرید (زخرف/۱۲). پاک است آن [خدایی] که همۀ زوج‌ها را آفرید از آن‌چه زمین می‌رویاند. از خودشان و از آن‌چه نمی‌دانند (یس/۳۶). اوست که دو زوج نر و ماده را می‌آفریند. از نطفه‌ای آنگاه که ریخته شود (نجم/۴۵-۴۶). سوگند به آن که نر و ماده را آفرید (لیل/۳). سوگند به زوج و فرد (فجر/۳).

از هر چیزی یک جفت آفریدیم. شاید متذکّر شوید (ذاریات/۴۹).

خدا از آسمان آبی فرود آورد سپس به وسیلۀ آن گیاهان گوناگون را جفت جفت بیرون آورد (طه/۵۳). در زمین از هر جفت گیاه نیکو (لقمان/۱۰) و باطراوت رویانید (ق/۷). تا برای هر بندۀ توبه‌کاری مایۀ بصیرت و تذکّر باشد (ق/۸). چون بر زمین آب فرستادیم، به جنبش در می‌آید، نمو می‌کند و از هر گونه جفت باطراوت می‌رویاند (حج/۵). آیا مشرکان به زمین ننگریسته‌اند که چه بسیار از جفت‌های نیکو در آن رویاندیم؟ قطعاً در این عبرتی است ولی بیشتر آنها مومن نیستند (شعراء/۷-۸). خدا است که زمین را گسترانید. در آن کوه‌ها و رودها نهاد. از هر گونه میوه‌ای در آن جفت جفت قرار داد و روز را به شب می‌پوشاند. قطعاً در این‌ها آیاتی است برای مردمی که تفکّر می‌کنند (رعد/۳).

خدا از چارپایان جفت‌ها آفرید (شوری/۱۱). برای شما از چارپایان هشت جفت نازل کرد (زمر/۶). هشت نر و ماده [آفرید و حلال کرد] از میش دو تا، از بز دو تا، از شتر دو تا و از گاو دو تا  (انعام/۱۴۴،۱۴۳).

خدا شما را جفت جفت آفرید (نبأ/۸). شما را از خاکی سپس از نطفه‌ای آفرید آنگاه شما را جفت جفت گردانید (فاطر/۱۱). شما را از نفس واحد آفرید سپس جفت او را از [جنس] او پدید آورد (اعراف/۱۸۹؛ زمر/۶) تا به آن آرام گیرید پس چون با او آمیزش کرد به باری سبک باردار شد (اعراف/۱۸۹). او از خودتان برای شما جفت‌هایی قرار داد و … شما را به این وسیله  تکثیر می‌گرداند (شوری/۱۱).

از نشانه‌های خدا این است که از خود شما برای شما جفت‌هایی آفرید تا در کنار آنها آرام گیرید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد (روم/۲۱). او از خودتان برای شما جفت‌هایی آفرید. از جفت‌هایتان برای شما پسران و نوادگان پدید آورد و از پاکیزه‌ها روزیتان داد. آیا [باز هم] به باطل ایمان می‌آورند و به نعمت خدا کافر می‌شوند (نحل/۷۲)؟ ای مردم، از پروردگارتان که شما را از یک تن آفرید و جفت او را از [جنس] او آفرید و از آن دو، مردان و زنان بسیاری منتشر ساخت، پروا کنید (نساء/۱). آیا انسان می‌پندارد که بیهوده رها می‌شود؟ مگر او نطفه‌ای نبود که ریخته می‌شود؟ پس علَقه شد. [خدا] او را شکل داد. درست کرد و از آن جفت نر و ماده را قرار داد (قیامت/۳۶-۳۹).

هنگامی که فرمان ما فرا رسید و تنور به فوران آمد، به نوح گفتیم: در کشتی از هر گونه یک جفت قرار بده (هود/۴۰؛ مومنون/۲۷).

لوط گفت: آیا از میان جهانیان با مردها در می‌آمیزید و جفت‌هایی را که پروردگارتان برای شما آفریده، وامی‌گذارید؟ شما مردمی تجاوزکار هستید (شعراء/۱۶۵-۱۶۶).

قطعاً پیش از تو رسولانی فرستادیم و برای آنها زوج‌ها و فرزندانی قرار دادیم (رعد/۳۸).

[اهل بهشت] با زوج‌های خود در سایه‌ها بر تخت‌ها تکیه می‌زنند (یس/۵۶).

هر کس از مقام پروردگار خود بترسد، برای او دو باغ است در آن دو از هر میوه‌ای دو جفت است (الرّحمن/۵۲،۴۶).

اطلاعات بیشتر: ازدواج