تیمّم

تیمّم، زدن دست‌ها بر زمین و مسح صورت و دست‌ها همراه با نیّت، این مفهوم با واژۀ تَیَمَّموا ۲ بار آمده است.

چکیده: مجموع اعمالی که مکلّف در مواردی خاص به جای وضو یا غسل انجام می‌دهد.

ای مومنان، چون برای نماز برخاستید، … اگر جنب بودید، غسل کنید. اگر بیمار یا در سفر بودید و یا از قضای حاجت آمدید یا با زنان آمیزش کردید و آبی نیافتید، بر خاکی پاک تیمّم کنید. با آن، بخشی از صورت و دست‌های خود را مسح کنید. خدا نمی‌خواهد شما را در تنگنا افکند بلکه می‌خواهد شما را پاکیزه گرداند و نعمت خود را بر شما تمام گرداند تا سپاس گزارید (نساء/۴۳؛ مائده/۶). خداوند بخشاینده‌ای آمرزنده است (نساء/۴۳).