تواضع

تواضع، فروتنی، این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است.

چکیده: خدا به متواضع بودن مخصوصاً نسبت به پدر و مادر و مومنان سفارش می‌کند.

بندگان خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمین فروتنانه گام برمی‌دارند و هرگاه نادانان آنها را مورد خطاب قرار دهند به نرمی پاسخ می‎‌دهند (فرقان/۶۳).

پروردگارت فرمان داده است که در زمین به نخوت راه مرو چرا که نه زمین را ‌توانی شکافت و نه به بلندای کوه‌ها توانی رسید (اسراء/۳۷). از سر مهربانی بال فروتنی بر پدر و مادرت بگستر (اسراء/۲۴).

برای مومنان (حجر/۸۸)، آن مومنانی که تو را پیروی کرده‌اند بال خود را بگستر (شعراء/۲۱۵). چون مومنان به آیات ما، نزد تو آیند، بگو: درود بر شما (انعام/۵۴). کسانی که صبح و شام پروردگار خود را می‌خوانند و رضای او را می‌جویند از خود مران. چیزی از حساب آنها بر تو نیست و چیزي از حساب تو بر آنها نیست تا آنها را برانی و از ستمکاران شوی (انعام/۵۲).

اي همسران پيامبر، شما مانند هيچ يك از زنان ديگر نيستيد. اگر پرهيزگار هستيد پس در سخن گفتن تواضع نكنيد تا آن كه در دلش بيماري است، طمع ورزد و گفتاري شايسته گوييد (احزاب/۳۲).

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، صدای خود را بلندتر از صدای پیامبر نکنید. چنان‌که بعضی از شما با بعضی دیگر سخن می‌گویید با او بلند سخن مگویید. مبادا ندانسته اعمالتان تباه گردد. کسانی که نزد پیامبر خدا صدای خود را پایین آورند، کسانی هستند که خدا دل‌های آنها را برای تقوا آزموده است و برای آنها آمرزشی بزرگ است (حجرات/۲-۳). هر کس از شما از دین خود برگردد خدا به زودی گروهی را می‌آورد که آنها را دوست دارد و آنها نیز او را دوست دارند. با مومنان فروتن و با کافران سختگیر هستند و … (مائده/۵۴).

قطعاً کسانی را که می‌گویند ما مسیحی هستیم، نزدیکترین مردم در دوستی نسبت به مومنان خواهی یافت. این به آن سبب است که در میان آنها راهبان و کشیشانی هستند و آنان تکبّر نمی‌کنند. چون آیاتی که بر این پیامبر نازل شده بشنوند، می‌بینی با شناختی که از حق دارند چشمان آنها لبریز از اشک می‌شودو می‌گویند پروردگارا، ما ایمان آوردیم پس ما را با گواهان بنویس. برای چه ما به خدا و آنچه از حق به ما رسیده است ایمان نیاوریم و حال آنکه چشم داریم که پروردگارمان ما را با گروه شایستگان در آورد(مائده/۸۲-۸۴)؟

چه بسيار پيامبراني كه همراه آنها توده‌هاي انبوه جنگيدند و در برابر آن‌چه در راه خدا به آنها رسيد، سستي نورزيدند، ناتوان نشدند و [در برابر دشمن] تواضع نكردند (آل‌عمران/۱۴۶).

لقمان به فرزند خود گفت: از مردم روی برمتاب و در زمین خرامان راه نرو که خدا خودپسند مغرور را دوست نمی‌دارد. در راه رفتن خود میانه‌رو باش و صدای خود را آهسته ساز که بدترین آوازها، بانگ درازگوشان است (لقمان/۱۸-۱۹).

یوسف پدر و مادر خود را بر تخت نشاند. همة آنها در برابر او به سجده افتادند. یوسف گفت: ای پدر این تعبیر خواب پیشین من است. به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد. آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد. بی‌گمان پروردگارم نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا او دانای حکیم است (یوسف/۱۰۰).

ذوالقرنین [بعد از ساختن سد آهنین] گفت: این رحمتی از جانب پروردگار من است (کهف/۹۸).

آیا کسانی که نیرنگ‌های بد به کار می‌برند، به آنچه خدا آفریده است نگاه نکرده‌اند که سایه‌هایشان از راست و چپ برمی‌گردد و با فروتنی برای خدا سجده می‌کنند (نحل/۴۸)؟

روزی که در صور دمیده شود پس هر کس در آسمان‌ها و زمین است به هراس افتد. مگر آن کس که خدا بخواهد و همگان فروتنانه نزد او می‌آیند (نمل/۸۷).

اطلاعات بیشتر: خشوع، خضوع، سجده، استکبار، تکبّر، تفاخر